GDPR

Hantering av de sökandes personuppgifter
När du som sökande skickar in din ansökan om stipendium till Gustaf B. Thordéns stipendiestiftelse lämnar du ut uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter utgör ett register i stiftelsen som innehåller personuppgifter. Den registeransvariges rätt att samla in, registrera, använda och i övrigt behandla personuppgifter stadgas genom EUs allmänna dataskyddsförordning http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Var och en har rätt att kontrollera personuppgifter om sig själv. Enligt GDPR har den som ansöker om stipendier hos Gustaf B. Thordéns stipendiestiftelse rätt att få veta vilka uppgifter om henne eller honom som har registrerats. Den registeransvarige ska samtidigt ge den registrerade information om för vilket ändamål registeruppgifterna används och i regel lämnas ut. Begäran om kontroll av registeruppgifter ska framföras till Gustaf B. Thordéns stipendiestiftelse skriftligen.

Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål lämna uppgifterna i begriplig form och på begäran skriftligen. Rätten till insyn tillgodoses avgiftsfritt en gång per år.
Information om registret över sökande och mottagare av stipendier i Thordéns stiftelse finns i stiftelsens dataskyddsbeskrivning.

För att skydda personliga uppgifter raderas alla ansökningshandlingar 1 år efter att beslutat förmedlats. På Stiftelsens hemsida publiceras endast namn och utbildning på de stipendiater som fått stipendier.

PUL Registerbeskrivning Gustaf B Thordens Stipendiestiftelse