Studerandeföreningar

Studerandeföreningar som är länkade till sjöfart är välkomna att söka bidrag från stiftelsen. Stiftelsen stöder gärna studieresor, seminarier, föreläsningar eller liknande verksamhet som berikar studerandes kompetens inom sjöfartssektorn.

Ansökan bör vara inne senast 28 februari 2018 för att beslutas innan sista april 2018. Ta gärna kontakt med Ordförande om speciella behov finns angående tider.

Ansökan formuleras fritt på en A4 sida och bör innehålla verksamhetens syfte, ändamålet för vilket bidrag söks, total budget för aktiviteten, ansökt belopp, hur uppfyllandet av ändamålet kommer att redovisas samt kontaktuppgifter till föreningen.

Ansökan skickas till info@gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Stiftelsen stödde under 2017 Chalmers Shippings studieresa till Danmark, Högskolan på Ålands resa till England samt Chalmers Skeppsbyggares studieresa till Asien.